ประกาศ

ระบบตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ได้รับการปรับปรุง พัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่และโอนย้ายข้อมูลเดิมไปตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 63

จึงขอให้ท่านกรุณาไปใช้ระบบใหม่เพื่อบูรณาการข้อมูลเป็นศูนย์กลางเดียว ที่ Link https://phr.priest-hospital.go.th

หากมีข้อเสนอแนะกรุณาติดต่อคุณนันท์ชพร ออกสุข ที่เบอร์โทร 02-6409537 ต่อ 5401